คลังสินค้าแบ่งออกเป็นกี่ประเภท

คลังสินค้าในประเทศไทย ใด้จัดกลุ่มตามลักษณะของคลังสินค้า โดยแบ่งตามลักษณะของจุดมุ่งหมายในการประกอบกิจการ ได้ดังนี้

 

1 กลุ่มคลังสินค้าสาธารณะ เป็นกิจการทางธุรกิจที่เป็นของตัวเอง โดยจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวก ในการเก็บรักษาสินค้า และรับทำการเก็บรักษาสินค้า รวมทั้งให้บริการต่าง ๆ เกี่ยวกับสินค้านั้น และคลังสินค้าสาธารณะ ก็ยังแบ่งประเภทตามการค้าขายได้อีก คือ

 

1.1 คลังสินค้าสาธารณะของบริษัทเอกชน

1.2 คลังสินค้าสาธารณะขององค์การรัฐบาล

1.3 คลังสินค้าสาธารณะของสหกรณ์

2. กลุ่มคลังสินค้าส่วนบุคคล คลังสินค้าที่เอกชนหรือธุรกิจต่าง ๆ สร้างขึ้นมาเพื่อใช้เก็บรักษาสินค้าของตนโดยเฉพาะ เพื่อรอการจัดจำหน่ายและการกระจายสินค้า ซึ่งคลังสินค้าประเภทนี้จะควบคุมการดำเนินงานและรับผิดชอบด้านการบริหารคลัง สินค้าที่มิได้แสวงหาประโยชน์จากการรับฝากสินค้าจากบุคคลภายนอก

 

3. กลุ่มคลังเก็บพัสดุ คลังสินค้าที่เก็บรักษาพัสดุต่าง ๆ ให้อยู่สภาพที่ดีและพร้อมที่จะ แจกจ่ายไปยังหน่วยใช้ หน้าที่พื้นฐานของคลั่งพัสดุ คือ การเก็บรักษาพัสดุ ไว้อย่างปลอดภัย พร้อมที่จะนําออกมาแจกจ่ายหรือใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็วเมื่อมีผู้ขอเบิก